JUDr. PaedDr. Róbert Monsberger Kozák

LAW FIRM

Legal service with human touch

 • Úvod

  Motiváciou advokátskej kancelárie Dr. Róberta Monsbergera Kozáka je poskytovanie právnych služieb k úplnej spokojnosti klienta pri plnom zachovávaní platných zákonov a princípov profesijnej etiky . Pri riešení právnych problémov klientov sa kladie dôraz na riešenia a spôsoby nielen ako naplniť očakávania klienta, ale aj ako naplniť tieto očakávania za súčasného šetrenia nákladov klienta. Každý prípad sa rieši s rovnakým odovzdaním a húževnatosťou. Samozrejmosťou je osobná práca s klientom počas celého poskytovania právnych služieb, ako aj diskrétnosť a mlčanlivosť. Advokátska kancelária Dr. Róberta Monsbergera Kozáka poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky, a to nielen slovenským osobám, ale aj zahraničným osobám, v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade potreby je samozrejmosťou aj úradný preklad listín do anglického jazyka a slovenského jazyka v oboch smeroch. Klienti majú k dispozícii komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva, najmä:

  Občianske právo

  Trestné právo

  Pracovné právo

  Správne právo

  Ústavné právo

  Obchodné právo

 • Právne služby ponúkané klientom


  Klienti majú k dispozícii právne služby v nasledovnom rozsahu:

  - právne poradenstvo osobne, telefonicky alebo inými prostriedkami umožňujúcimi komunikáciu,
  - právne zastupovanie v súdnych konaniach, v konaniach pred štátnymi orgánmi a inými orgánmi verejnej moci, notármi, súdnymi exekútormi, daňovými úradmi, okresnými úradmi, správnymi orgánmi, ako aj pred tretími právnickými osobami alebo fyzickými osobami,
  - spísanie listín o právnych úkonoch,
  - spísanie návrhov na začatie konania pred príslušnými súdmi a inými orgánmi verejnej moci,
  - spísanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam súdov a iných orgánov verejnej moci,
  - vypracovanie právneho auditu,
  - iné právne služby v rozsahu podľa dohody s klientom.

 • Advokát

  JUDr. PaedDr. Róbert Monsberger Kozák, advokát a člen Slovenskej advokátskej komory zapísaný pod číslom 6899. Absolvoval Právnickú fakultu, Univerzita Komenského v Bratislave (2010), odbor: právo, a Pedagogickú fakultu, Univerzita Komenského v Bratislave (2000), odbor: psychológia - anglický jazyk. Zameriava sa najmä na oblasti občianskeho práva, pracovného práva a obchodného práva. Plynule ovláda anglický jazyk. Popri vykonávaní advokátskej praxe tlmočí ako ad hoc tlmočník pre anglický jazyk a slovenský jazyk oboma smermi na Okresnom súde Liptovský Mikuláš.

 • Štúrova 17
  031 01 Liptovský Mikuláš
  Slovak Republic

  Telefón: +421 (0) 918 473 313
  +421 (0) 902 340 652

  E-mail: rmk.advokat@gmail.com

  Zápis v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod por. č. 6899

  IČO: 40 454 576
  DIČ: 1045458183
  IČ DPH: SK1045458183